โรงเรียนในบางน้ำเปรี้ยว

Last updated: 13 มี.ค. 2567  |  70 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โรงเรียนในบางน้ำเปรี้ยว


โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา

   
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยว สร้างคนดี มีทักษะแห่งทศวรรษที่ 21 ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง รองรับระเบียบ EEC บนวิธีความเป็นไทย ก้าวไกลสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล พันธกิจ ของโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา ดังนี้

1. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  มีจิตสาธารณะ และเป็นพลเมืองที่ดี บ้านบางน้ำเปรี้ยวและของสังคมตลอดไป

2. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ        ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

3. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องต่อการดำรงชีวิตและความต้องการในสังคมตามวิถีความเป็นไทย

ขณะนี้ทางโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยวได้มีการปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับโรงเรียนอื่นๆ จนได้รับความสำเร็จดังสูตรที่ตั้งไว้ โรงเรียนมีอุปกรณ์ เครื่องมือทันสมัยครบถ้วน

ที่มา : http://www.bnpws.ac.th/ 

โรงเรียนหมอนทองวิทยา

   โรงเรียนหมอนทองวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่ 85 หมู่ 7 ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  เดิมเป็นโรงเรียนเอกชนของมูลนิธิอิสลามบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราวิทยานามว่า “อิสลามฉะเชิงเทราบึงสิงห์” ต่อมาได้โอนกิจการให้เป็นโรงเรียนของกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 


1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์  สันติวิธี วิถีประชาธิปไตยมุ่งพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาทุกด้าน

2. ขยายโอกาสทางการศึกษา  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ มุ่งพัฒนาวิชาการเป็นเลิศตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. กระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษาบางน้ำเปรี้ยวและสถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และจัดการศึกษา      

ทางโรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญและรักท้องถิ่นของบางน้ำเปรี้ยว โดยการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้กลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และยึดมั่นในคำสอนของศาสนา เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตโดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ที่มา : https://monthong.ac.th/     

 

โรงเรียนไผ่ดำวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

   โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2531สังกัดกองการ มัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษาในเขตบางน้ำเปรี้ยว  กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 14/1 หมู่ 4 ต. ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา มีเป้าประสงค์ของโรงเรียนดังนี้

1.  ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนมีจิตสำนึกและปฏิบัติตนแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะดำเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดำริ

 2.โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามพระราชปณิธานอย่างยั่งยืน  โรงเรียนมีสภาพทางกายภาพที่สะอาด เรียบร้อย สวยงามในแบบอย่างบางน้ำเปรี้ยว  ปลอดภัยตามบริบทของพื้นที่อย่างสมพระเกียรติ

3.ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีค่านิยมและแสดงออกถึงความสำนึกในความเป็นครูของพระราชา โรงเรียนมีการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายและระบบ ICT สำหรับการศึกษาและพัฒนาอย่างยั่งยืน

โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนที่จัดและใช้แหล่งเรียนรู้ดีเด่นในบางน้ำเปรี้ยว มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยครบถ้วน สำหรับใช้ในการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  สามารถให้บริการนักเรียนในด้านข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยได้ดียิ่งขึ้น
 
ที่มา :  https://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1024070334&page=mision                                                 

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม

   โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม ตั้งอยู่ใน อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ ตามมาตราฐานที่หลักสูตรกำหนด มีทักษะอาชีพ มีสุขภาวะที่ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว มาดูพันธกิจกันเลยค่ะ 

1. จัดการศึกษาให้มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถตามมาตราฐานที่หลักสูตรกำหนด ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มี คุณภาพตามเกณฑ์มาตราฐานวิชาชีพ

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา ส่งเสริมและพัฒนา ผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย และมีทักษะชีวิตที่ดี 

3. พัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมและสนับสุนให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี 

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม อ.บางน้ำเปรี้ยว ได้เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนสุจริตและโรงเรียนศีล 5 ซึ่งเป็นโครงการพัฒนางานต่างๆ ของโรงเรียนให้เป็นระบบ   มีมาตรฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาต้องการ โรงเรียนอยู่ไม่ไกล สี่แยกไผ่ดำบางน้ำเปรี้ยว ตรงไป โรงเรียนอยู่ติดถนน ขวามือ


ที่มา : https://www.dp.ac.th/2557/index.php/2014-02-02-02-54-59 

 

โครงการอุไรสิริ 3 บางน้ำเปรี้ยว ยังมี บทความเกี่ยวกับ สถานที่สำคัญ อื่นๆ ในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่น่าสนใจ มาแนะนำเพื่อนๆด้วยนะคะ

  รวม 10 ตำบล ในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวะฉะเชิงเทรา
  รวม 8 องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว

   สำหรับใครที่กำลังมองหา ทาวน์โฮม ชั้นเดียว ย่านบางน้ำเปรี้ยว แนะนำ อุไรสิริ 3 บางน้ำเปรี้ยว  2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ  เชิญชมโครงการได้ทุกวัน 9.00-18.00 น.                                                                                                                                                                       

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้